สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
  กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
 1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2559
 2. ระเบียบ กบศ. ว่าด้วยเครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุด
 3. ว 613 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน (งานประจำ)
 5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 6. สรุปภาค - หน่วยงาน
 7. กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี (บุคลากร + บริหารจัดการ)
 8. กิจกรรมบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการ
 9. กิจกรรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (บุคลากร + บริหารจัดการ)
 10. กิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ
 11. กิจกรรมสนับสนุนฯ (บุคลากร + บริหารจัดการ)
 12. กิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด

 13. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน (งบลงทุน)
 14. แบบรายงานกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
 15. แบบรายงานกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฯ และโครงการก่อสร้างบ้านพักฯ
 16. แบบรายงานผลโครงการก่อสร้างฯ

 17. โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
 18. รายชื่อศาลตามมติที่ประชุม ก.บ.ศ. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544
 19. รายชื่อศาลและจำนวนคดีที่สามารถเปิดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษฯ ได้
 20. แบบคำของบประมาณโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
 21. แบบความพึงพอใจในการรับบริการ
 22. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
 23. แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ

 24. แบบคำของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
 25. ว 181 แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่าย (วงเงินที่กำหนดไว้ที่ภาค)
 26. แบบ ขงป. 1, 2, 4, 5
 27. แผนความต้องการครุภัณฑ์
 28. งานโครงการ
 29. โครงการก่อสร้าง
 30. แบบคำของบประมาณกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลฯ เพิ่มเติมระหว่างปี

 31. รายงานผลการดำเนินงาน
 32. ว 87 (ป) แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
 33. สิ่งที่ส่งมาด้วยตาม ว87(ป)
 34. ว 390 การรายงานผลฯ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและด้านบริหารจัดการ
 35. ว 65 (ป) การรายงานผลฯ ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
 36. ว 2 ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานฯ

 37. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งานโครงการ (ปรับแบบใหม่)
 38. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งานโครงการ (รง.02)
 39. คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งานโครงการ)

 40. ว 7 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 41. ว 7 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ
  ***
 1. รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 2. รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
 3. สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 (อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 4)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 5. ประกาศ
 6. รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 7. เอกสารประกอบการจัดจ้างงานก่อสร้าง
 8. เอกสารแสดงปริมาณงาน(BOQ) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชศาลศาลยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ