จำนวนข่าวทั้งหมด 130
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
สรุปปัญหาการเงิน ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8   
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
คำแนะนำและวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการอบรม ฯ ข้าราชการตุลาการ "ทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี"   
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ข้าราชการตุลาการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี" (หนังสือเชิญจะจัดส่งตามมา)   
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ   
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม"   
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
นางบุษบา ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์
นางบุษบา ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์   
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
รายละเอียดการประชุมทาง Web Conference เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ และชุดรับแขก ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8   
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
นางสาวอารีย์ ทัศนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีมฯ
นางสาวอารีย์ ทัศนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีมฯ
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
สรุปการจัดส่งรายงานการเงินฯศาลในสังกัด ไตรมาส 1/57   
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ด่วน สำหรับผู้เข้าโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับฯ   
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มี.ค. 2557 จำนวน 4 โครงการ   
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 330 )
ประกาศรายชื่อเพ่ิมเติม   
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 100 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสุตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุฯ   
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
แผนยุทธศาตร์ศาลยุติธรรมและแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560   
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 21 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 132 )
ติดตามการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 19 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม   
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 18 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานการเงินการคลัง   
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 18 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ   
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 18 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 (ครั้งที่ 2)   
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |