ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และ คณะเดินทางไปตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และ คณะเดินทางไปตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายยงยุทธ  แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘   และคณะ เดินทางไปตรวจราชการและนิเทศ งานธุรการที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง รวมทั้งการไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด   ซึ่งการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเน้นการตรวจพยานหลักฐาน  การกำหนดวันนัดที่ เหมาะสมและการติดตามพยานมาให้พร้อมสืบ ให้มีการปรึกษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการพิจารณาเลื่อนคดี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่มาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   ชื่นชมการทำงานของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่  ที่ได้ปฏิบัติราชการได้เป็น อย่างดี เป็นผลให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับประโยชน์สูงสุด


เอกสารแนบ