ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ว.๔๙๐ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


หนังสือเวียน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1502244227.PDF

ดาวน์โหลดแบบคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ศาลและภาค)
http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1502341889.rar

 


เอกสารแนบ