ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี